Jun 16, 2014, 3:41 PM

Otto enjoyed going for a walk around Como Lake today!